เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”.) คือ RALLY Co. Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท ฯ”). สามารถให้บริการในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”.) มันเป็นสิ่งที่กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไข สมาชิกของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”.) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้เราจะใช้บริการนี้

ข้อ 1 (นำไปใช้)

ข้อตกลงนี้จะถูกนำไปใช้กับความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ระหว่างผู้ใช้และ บริษัท ฯ

มาตรา 2 (ลงทะเบียนใช้งาน)

1.ที่จะใช้สำหรับการลงทะเบียนการใช้งานโดยวิธีการที่กำหนดยื่นคำขอลงทะเบียน บริษัท ฯ โดย บริษัท ฯ จะอนุมัตินี้และจะใช้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
2.เราเป็นหากมีการพิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลดังต่อไปนี้จะใช้การลงทะเบียนของผู้สมัครอาจจะไม่อนุมัติใบสมัครลงทะเบียนการใช้งานและสำหรับเหตุผลที่ถือว่าไม่มีภาระผูกพันการเปิดเผยข้อมูล
(1) เมื่อรายงานเรื่องเท็จเวลาของการประยุกต์ใช้การลงทะเบียนที่
(2) เมื่อมีการร้องขอจากคนที่อาจจะอยู่ในการละเมิดข้อตกลงนี้
(3) นอกจากนี้หาก บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะไม่เทียบเท่ากับการใช้การลงทะเบียน

มาตรา 3 (ID ผู้ใช้และการจัดการรหัสผ่าน)

1.ผู้ใช้ในตนเองรับผิดชอบและจะจัดการ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของบริการนี้
2.ผู้ใช้ในกรณีใด ๆ คุณจะไม่สามารถโอนหรือให้เช่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังบุคคลที่สาม บริษัท ฯ ในกรณีการรวมกันของ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกบันทึกไว้ในข้อตกลงกับข้อมูลการลงทะเบียนที่สันนิษฐานว่าการใช้งานโดยผู้ใช้เองที่ได้ลงทะเบียน ID ผู้ใช้ของพวกเขา

มาตรา 4 (ค่าธรรมเนียมการใช้งานและวิธีการชำระเงิน)

1.ผู้ใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับการใช้งานในการให้บริการ บริษัท ฯ จะพิจารณาแยกค่าธรรมเนียมการใช้ที่จะแสดงในเว็บไซต์นี้ท่านจะต้องชำระเงินด้วยวิธีการที่เราระบุ
2.หากผู้ใช้มีความล่าช้าการชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้งานที่ผู้ใช้จะต้องจ่ายการกระทำผิดโดยอัตรา 14.6%

มาตรา 5 (ห้าม)

ผู้ใช้เมื่อใช้บริการนี้ไม่ควรจะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหรือการกระทำที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
(2) กิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา
(3) บริษัท หรือทำลายเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่หรือการรบกวน
(4) มีแนวโน้มที่จะยุ่งเกี่ยวกับการกระทำการจัดการบริการของ บริษัท ฯ
(5) การกระทำของการเก็บรวบรวมหรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่น ๆ
(6) การกระทำของการปลอมตัวเป็นผู้อื่น
(7) ในการเชื่อมต่อกับบริการของเราการกระทำของการบริจาคผลกำไรที่จะโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกองกำลังต่อต้านสังคม
(8) กิจกรรมอื่น ๆ ที่ บริษัท ฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

มาตรา 6 (เช่นหยุดให้บริการที่ก)

1.บริษัท ฯ ต่อไปนี้หากจะพิจารณาว่ามีเหตุผลใด ๆ ก็จะสามารถที่จะให้ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้จะหยุดหรือขัดจังหวะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้
(1) เมื่อดำเนินการบำรุงรักษาหรือการปรับปรุงของระบบคอมพิวเตอร์ตามการให้บริการในปัจจุบัน
(2) แผ่นดินไหวฟ้าผ่า, ไฟไหม้, เหตุสุดวิสัยเช่นไฟฟ้าดับหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติถ้าให้บริการได้กลายเป็นเรื่องยาก
(3) หากคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารเส้นหรือชอบจะหยุดการทำงานโดยอุบัติเหตุ
(4) นอกจากนี้หาก บริษัท ฯ กำหนดว่ามันยากที่จะให้บริการนี้
2.เราเป็นโดยการหยุดหรือการหยุดชะงักของการให้บริการสำหรับข้อเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่รับผิดชอบต่อด้วยเหตุผลใด ๆ

มาตรา 7 (ข้อ จำกัด การใช้งานและถอนทะเบียน)

1.บริษัท ฯ กรณีต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้เพื่อ จำกัด การทั้งหมดหรือบางส่วนของการใช้บริการนี้หรือคุณจะสามารถยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้
(1) การละเมิดบทบัญญัติของข้อตกลงนี้
(2) เมื่อว่ามีความเป็นจริงเป็นเท็จก็จะพบว่าเรื่องการลงทะเบียน
(3) นอกจากนี้หาก บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะไม่เหมาะสมที่ใช้ในการให้บริการ
2.บริษัท ของเราสำหรับความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้โดยการกระทำที่ทำโดย บริษัท ภายใต้ส่วนนี้ไม่รับผิดชอบใด ๆ

มาตรา 8 (Disclaimer)

1.รับผิดชอบผิดนัดชำระหนี้ของเราถ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของ บริษัท ฯ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะได้รับยกเว้น
2.เรามีแม้กระทั่งในกรณีที่ความรับผิดชอบด้วยเหตุผลบางอย่างในความรับผิดชอบของการชดเชยเฉพาะในช่วงของจำนวนเงินที่ราคาในช่วงและบริการชำระเงินของความเสียหายที่สามารถมักจะเกิดขึ้น (เทียบเท่าหนึ่งเดือนในกรณีของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง) มันจะยอมรับ
3.บริษัท อยู่ในบริบทของการให้บริการเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้ใช้และผู้ใช้อื่น ๆ หรือบุคคลที่สามติดต่อหรือข้อพิพาทและไม่ชอบ

มาตรา 9 (เปลี่ยนแปลงของเนื้อหาการบริการอื่น ๆ )

เรากำลังโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้มันจะสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ที่จะหยุดการให้การเปลี่ยนแปลงหรือเนื้อหาบริการของบริการนี้นี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้

มาตรา 10 (การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ)

เราคือถ้ามันจะมุ่งมั่นที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นและจะสามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้

มาตรา 11 (การแจ้งเตือนหรือติดต่อ)

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และ บริษัท ฯ จะต้องดำเนินการโดยวิธีการที่ บริษัท กำหนด

มาตรา 12 (ข้อห้ามของการโอนสิทธิและหน้าที่)

hokkaido-thai.com ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก hokkaido-thai.com

มาตรา 13 (การปกครองกฎหมายสังกัด)

1.ในการตีความของข้อตกลงนี้และกฎหมายญี่ปุ่นและกฎหมายที่ใช้บังคับ
2.ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการปัจจุบันได้เกิดขึ้นและผูกขาดอำนาจของศาลที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ฯ

ขึ้น